ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Με τον όρο Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο, εννοούμε ένα υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης
ισχύος μέχρι 15 MWp.
Η αρχή λειτουργίας ενός τυπικού μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού βασίζεται στην
εκμετάλλευση της δυναμικής ενέργειας των επιφανειακών υδάτων και στην μετατροπή της
αρχικά σε κινητική ενέργεια και στη συνέχεια σε ηλεκτρική.
Η εγκατάσταση αυτής της τεχνολογίας αξιοποιεί τη φυσική πτώση των νερών και την
υψομετρική διαφορά μέσω ενός υπό πίεση υδραυλικού συστήματος που διοχετεύει το νερό
σε ένα στρόβιλο.

Πλεονεκτήματα μικρών υδροηλεκτρικών έργων:

– Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης-απόζευξης στο δίκτυο
– Αυτόνομη λειτουργία
– Αξιοπιστία
– Παραγωγή ενέργειας άριστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις
– Άριστη διαχρονικά συμπεριφορά
– Μεγάλη διάρκεια ζωής
– Μικρό χρόνο απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται στο πολύ χαμηλό
κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

Ένα τυπικό μικρό υδροηλεκτρικό του 1 MW, παράγει περίπου 3-6 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως και
αποσοβεί την έκλυση 3.000-6.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Scroll to top
Skip to content