ΒΙΟΜΑΖΑ

Ο όρος βιομάζα αναφέρεται σε οποιοδήποτε υλικό παράγουν οι ζωντανοί οργανισμοί και
μπορεί και χρησιμοποιείται ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο βιομάζα εννοούμε τα φυτικά και δασικά υπολείμματα
(καυσόξυλα, κλαδοδέματα, άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρήνες, κουκούτσια), τα ζωικά
απόβλητα (κοπριά, άχρηστα αλιεύματα), τα φυτά που καλλιεργούνται στις ενεργειακές
φυτείες για να χρησιμοποιηθούν ως πηγή ενέργειας, καθώς επίσης και τα αστικά
απορρίμματα και τα υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων, της αγροτικής βιομηχανίας και
το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών απορριμμάτων.

Παραδείγματα εφαρμογής της βιομάζας ς ανανεώσιμη πηγή ενέργειας:

– Κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες
– Θέρμανση θερμοκηπίων
– Θέρμανση κτιρίων με καύση της βιομάζας σε ατομικούς/κεντρικούς λέβητες.
– Παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες
– Παραγωγή ενέργειας σε βιομηχανίες ξύλου
– Τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη, δηλαδή η διαδικασία κεντρικής παραγωγής θερμότητας ή
ψύξης και η διανομή της, συνήθως με τη μορφή θερμού ή ψυχρού νερού, για θέρμανση ή
ψύξη κατοικιών
– Παραγωγή ενέργειας σε βιολογικού καθαρισμού και Χώρους Υγειονομικής Ταφής
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
– Παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο και αέριο σύνθεσης.
– Παραγωγή βιοκαυσίμων (υγρών, αερίων, στερεών)
– Παραγωγή ενέργειας από τα βιοκαύσιμα ή απ’ ευθείας από τη βιομάζα με διάφορες
διεργασίες.
Στον οικιακό τομέα χρησιμοποιείται κυρίως με τη μορφή καυσόξυλων για μαγείρεμα, θέρμανση
χώρων και νερού.

Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και αποτελεί την τέταρτη
μεγαλύτερη πηγή ενέργειας μετά το λιγνίτη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Scroll to top
Skip to content