ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Η βέλτιστη απόδοση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού δεν εξαρτάται μόνο από την κατασκευή του
έργου αλλά και από την σωστή συντήρηση του.

Η GeoGreen διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και υψηλής ποιότητας εξοπλισμό για την παροχή
των παρκάτω υπηρεσιών:

GEO GREEN ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 • Παρακολούθηση του σταθμού σε καθημερινή βάση.
 • Αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων
 • Άμεση επέμβαση σε περίπτωση αποκλίσεων
 • Εξ΄ ολοκλήρου επικοινωνία με τους προμηθευτές και τους κατασκευαστές του εξοπλισμού
 • Συνεχής ετοιμότητα και εγρήγορση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
 • Συγκέντρωση και καταγραφή της κατάστασης και των προβλημάτων που παρουσιάζονται
  στο φ/β σύστημα και χρήζουν αντιμετώπισης
 • Αναφορά του εκάστοτε προβλήματος στον ιδιοκτήτης

GEO GREEN ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • Θερμογράφηση του φωτοβολταϊκού σταθμού με χρήση θερμοκάμερας
 • Μετρήσεις σε όλες τις καλωδιώσεις με τη χρήση ειδικών οργάνων για τυχόν διαρροές
 • Μετρήσεις σε κάθε στοιχειοσειρά (string) με τη χρήση εξειδικευμένου οργάνου για την
  καταγραφή της ετήσιας απώλειας του σταθμού και αν αυτή συμφωνεί με τον
  κατασκευαστή των φωτοβολταιϊκών πλαισίων
 • Επιθεώρηση του Φ/Β σταθμού με έμφαση:
  – Στην ηλεκτρική λειτουργικότητα του σταθμού
  – Στον εντοπισμό οξειδώσεων
  – Στον εντοπισμό παραμορφώσεων
  – Στον εντοπισμό βραχυκυκλωμάτων

GEO GREEN ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Μετά από κάθε έλεγχο παρέχεται δελτίο τεχνικού ελέγχου και δελτίου επίσκεψης τεχνικού με
  αναφορά στην ηλεκτρική και μηχανική κατάσταση του σταθμού.

GEO GREEN ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Άμεση αποκατάσταση βλαβών
 • Άμεση διάθεση ανταλλακτικών
 • Διάθεση σύγχρονου πιστοποιημένου εξοπλισμού για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
  χαμηλής και μέσης τάσης.

Ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 120MWp εμπιστεύονται την GeoGreen για
τη συντήρηση των έργων τους.

Scroll to top